सौदागर


एका माणसाच्या स्वप्नाचा खून झाला…
खुनी त्या माणसाला खून करुन जाता जाता म्हणाला,
“जो एक स्वप्नं मारू शकतो तो दुसरं स्वप्नही मारू शकतो हे लक्षात ठेव नेहमी”

दु:खी माणूस अचंबितही झाला… म्हणाला, “आत्तापर्यंत माणसं माणसांना मारत असत… पण तू एक पाऊल पुढे गेलास…
तू तर स्वप्नं गर्भात यायच्या आत मारतोस… हे अशक्य आहे! हे अशक्य आहे…”
खुनी म्हणाला, “स्वप्नांच्या सौदागराला हेच शक्य आहे! हेच शक्य आहे!”
दु:खी माणूस मग काकुळतीने म्हणाला, ” तू स्वप्नांचा सौदागर आहेस… माझ्याकडे तर फक्त एकच स्वप्नं आहे…तू सहज परत देऊ शकशील… देशील?
स्वप्नांचा सौदागर विकट हसला नि म्हणाला, ” हे मुर्ख माणसा स्वप्नं एकच असतं प्रत्येकाकडे…
स्वप्नांचा सौदागर पण एकच असतो ज्याच्याकडे ते स्वप्नं असतं…
तू तिथे पोचलाच होतास…
पण मी टाइमिंगचा सुलतान आहे…मी आधी पोचलो

मग प्रश्न फक्त आधी कोण कोणाच्या स्वप्नाचा खून करतो त्याचाच होता…!”
“मग दुसरा खून?” न राहवून दु:खी माणसाने प्रतिप्रश्न केला…”अरे मूर्खा स्वप्नाचा एकदाच एकच खून होतो! दुसरा खून ही नुसती कल्पना आहे…जसा दुसरा सौदागर! पण तरीही मुर्ख असल्याने तू आजपासून त्या दहशतीत जगशील…!”

दु:खी माणूस आता आत्महत्या करायला शिकतोय…

Advertisements

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to सौदागर

  1. Ramchandra Ambradkar says:

    प्रचंड आत्मविश्वासाने लिहीलेला लेख, त्यातले कानोसे मराठी माणसाला भिडतील इतक्या ताकदीचा लेख. मी तर खाडकन् जागा झालोय.
    धन्यवाद.
    शुभेच्छा!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s